visual basic

Dlaczego Visual Basic .NET jest jaki jest oczami twórców

Posted on

http://blogs.msdn.com/b/ericlippert/archive/2004/03/02/cargo-cultists-part-three-is-mort-a-cargo-cultist.aspx

http://blogs.msdn.com/b/ericlippert/archive/2004/03/01/82168.aspx

Visual Basic .NET – czytelniejszy kod

Posted on

To drugie jest bardziej czytelne:
If Not sheet Is Nothing Then
If sheet IsNot Nothing Then